GDPR & Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga

Karesuandokniven AB med organisationsnummer 556949-4882 och adress Råstogatan 2980 16Karesuando ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Karesuandokniven AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. 

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund. 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress och andra kontaktuppfiter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss. 

Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt. 

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. 

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk. 

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål. 

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund. 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk. 

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@karesuandokniven.com.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.  

Tillgång till personuppgifter 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig. 

Rättelse och radering 

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade. 

Dataportabilitet 

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling 

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 

Rätt att göra invändningar 

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund. 

Rätt att inge klagomål 

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.Integritetsskyddsmyndigheten.se. 

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@karesuandokniven.com eller genom att ringa oss på telefonnummer 0767900101 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida karesuandokniven.com.

 

GDPR & Privacy Policy

We care about your privacy. You should feel safe when you entrust us with your personal data. That's why we've established this policy. It is based on current data protection legislation and clarifies how we work to safeguard your rights and your privacy.

The purpose of this policy is to let you know how we process your personal data, what we use it for, who can access it and under what conditions, and how you can exercise your rights.

We are data controllers

Karesuandokniven AB with organization number 556949-4882 and address Råstogatan 2, 980 16, Karesuando is responsible for the personal data processed about you. Karesuandokniven AB is therefore responsible for your personal data.

Why do we process personal data about you?

We process your personal data in order to provide you with our services and products, i.e. only to enter into or fulfill an agreement with you as a customer.

What information do we collect about you – and why?

We strive to process as few personal data as possible about you. This means that we do not collect more personal data than necessary to be able to enter into or fulfill an agreement with you. In order to enter into and fulfill an agreement with you, we need information about first name, last name, e-mail address, address and other contact information for you. We may not access your personal data other than through your provision of the data to us.

If you have not given us your consent, we will not use your personal data for marketing purposes.

How do we protect your personal data?

Your safety is important to us. Therefore, we have taken appropriate technical, organizational and administrative security measures to protect your personal data from unauthorized access and other unauthorized processing. We regularly analyse and evaluate the measures in order to ensure that the protection of your data is as secure as possible.

Who do we disclose your information to?

We do not disclose your information to other companies or organizations unless required by law or necessary to perform our statutory or contractual obligations to you.

We may disclose your personal data to any of our partners, suppliers or subcontractors, but only if it is necessary for us to fulfill our obligations in relation to you as a customer. We never disclose more personal data than is necessary.

When required by law, we may need to disclose your information to authorities and other organizations. We may also need to disclose your information if it is necessary to exercise, establish or monitor our legal claims.

We never disclose your personal data to other companies or businesses for marketing purposes.

On what legal basis do we process personal data about you?

We only process the personal data we need to be able to perform our services or deliver our products to you, i.e. when we enter into or fulfill an agreement with you. To the extent that we process additional data, we will obtain your consent or ensure that the processing is permitted on the basis of another legal basis.

How long do we process your personal data?

We save information about you as a customer during the time that the agreement with you applies and for a reasonable time thereafter. In most cases, this means that we do not save your personal data for longer than one year from the termination of the agreement, but under certain conditions we may retain your data for a longer period than that. This applies, for example, when required by law or when the data may be needed to determine, exercise and monitor legal claims.

Your rights

When we process personal data about you, you as a data subject have several rights. You have the right to contact us at any time regarding these, and if you wish to exercise any of the rights described below, the easiest way to reach us is info@karesuandokniven.com.

We reserve the right to take appropriate protective and security measures to ensure that you are who you claim to be when you contact us. If you cannot credibly prove your identity, we may not be able to accommodate your request.

Access to personal data

You have the right to know what personal data we process about you. If you want to know this, you can get a compiled register extract from us that contains the personal data we process about you.

Correction and deletion

If we process your personal data incorrectly or if we no longer need the data, you have the right to have it deleted. If the information is incomplete, you have the right to have it completed. Keep in mind that we may not be able to perform our services to you if you request to have your personal data deleted.

Data portability

Under certain circumstances, you have the right to receive the data we process about you in a general, written, machine-readable and structured format. You are entitled to this regarding the personal data that you have provided to us and that we process on the basis of your consent or when the personal data is required to enter into or fulfill an agreement with you.

Restriction of processing

Under certain conditions, you have the right to request that we restrict our processing of your data. This means that we mark the data so that in the future we only process it for certain specific purposes. We may not be able to provide you with our services if we restrict the processing of your personal data.

Right to object

You have the right to object to the processing of personal data carried out for the purpose of performing a task in the public interest, as part of the exercise of official authority or after a balance of interests. We do not process your personal data for any of these purposes or on any of these grounds. You can therefore not object to our processing on this basis.

Right to lodge a complaint

You have the right to lodge a complaint with the Swedish Authority for Privacy Protection if you believe that we are processing your personal data incorrectly. You can read more about this on the Swedish Authority for Privacy Protection website www. Integritetsskyddsmyndigheten.se.

Contact

You can contact us at any time by writing to info@karesuandokniven.com or by calling us on the telephone number 0767900101 if you want to know more about how we process your personal data. You can also read more about us on our website karesuandokniven.com.